holiapp

REGULAMIN SPRZEDAŻY KURSÓW ONLINE PRZEZ HOLIAPP


§1.
Postanowienia ogólne


1. Aplikacja Holiapp (zwana dalej Aplikacją) prowadzi sprzedaż detaliczną kursów online (zwanych dalej e-kursami) za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Holiapp jest własnością TCM Brand Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Okręgowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000565755, NIP: 6762490342, REGON: 361995256, siedziba spółki: ul. Grodzisko 36, 30-398 Kraków, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Stanisława Kmity 19, 32-083 Balice, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@tcmsklep.pl, telefon: 695 849 178.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Zamówienie kursu poprzez formularz zgłoszeniowy czy za pośrednictwem poczty elektronicznej jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
5. Ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Definicje:
1) Aplikacja Holiapp - platforma internetowa funkcjonująca w domenie https://holiapp.me/;
2) E-kurs – kurs online, obejmujący dostęp do materiałów wideo oraz materiałów dydaktycznych w formacie PDF, będący przedmiotem umowy o świadczenie usług pomiędzy Klientem a TCM Brand Sp. z o.o.;
3) Formularz rejestracji - formularz dostępny w Aplikacji umożliwiający utworzenie Konta;
4) Konto - Usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta. Klient z chwilą utworzenia Konta staje się jedynym właścicielem danych dostępowych do Konta;
5) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę z Holiapp.me oraz korzysta lub zamierzająca korzystać z co najmniej jednej usługi elektronicznej;
6) Panel Klienta – obszar w Aplikacji, w którym Klient po założeniu Konta może uzyskiwać informacje na temat realizowanych kursów lub szkoleń, uzyskuje dostęp do historii swoich szkoleń lub kursów, możliwości zmiany hasła, danych osobowych oraz innych informacji dodatkowych udostępnionych przez Klienta;
7) Prowadzący e-kurs - osoba prawna, osoba fizyczna lub osoby fizyczne współtworzące wraz z TCM Brand Sp. z o.o. e-kurs dostępne online do kupienia w Aplikacji Holiapp. Prowadzący e-kurs odpowiada za rzetelność i wartość merytoryczną wiedzy i umiejętności przekazywanych w trakcie E-kursu oraz odpowiada za to, by e-kurs nie naruszał praw autorskich ani innych praw majątkowych osób trzecich.
8) Regulamin – dokument określający zasady korzystania z Aplikacji Holiapp, ogólne warunki zawierania umów, zasady oraz sposób świadczenia usług, w tym usług drogą elektroniczną przez Aplikację holiapp.me;
9) TCM Brand Sp. z o.o. - właściciel Aplikacji określony w §1. ust. 2;
10) Umowa o świadczenie usług elektronicznych – umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana albo zawarta między Klientem a Holiapp.me, za pośrednictwem Aplikacji.
11) Wydawca - TCM Brand Sp. z o.o.

§2.
Konto

1. W celu wykonywania większości działań w aplikacji Holiapp, w tym do zakupu e-kursu, potrzebne jest konto.
2. Do założenia konta konieczne jest podania przez Klienta adresu e-mail, który będzie przetwarzany przez Aplikację Holiapp na potrzeby logowania i komunikacji z Klientem.
3. Założenie i korzystanie z konta przez Klienta jest bezpłatne.
4. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z usługi elektronicznej) korzystając z przycisku „Usuń konto” znajdującego się w zakładce „Mój profil” w Panelu Użytkownika („Moja przestrzeń”) lub poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail kontakt@holiapp.me lub też pisemnie (korespondencyjnie) na adres: TCM BRAND Sp. z o.o., ul. Stanisława Kmity 19, 32-083 Balice.

§3.
Zakup e-kursów


1. Dostęp do e-kursów jest odpłatny.
2. E-kurs obejmuje dostęp do materiałów wideo i materiałów dydaktycznych w formacie PDF przez okres 12 miesięcy od dnia nabycia kursu. Po tym okresie dostęp do kursu i materiałów dydaktycznych zostaje odebrany.
3. E-kurs można zakupić w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.holiapp.me,
b) poprzez sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.tcmsklep.pl,
c) poprzez pocztę elektroniczną,
d) drogą telefoniczną.
4. Warunkiem realizacji e-kursu jest założenie przez Kliena konta w aplikacji Holiapp oraz podania poniższych danych osobistych:
a) adres e-mail,
b) imię i nazwisko,
c) numer telefonu.
5. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT wówczas konieczne jest podanie przez niego również danych dotyczących:
a) nazwy firmy,
b) numeru NIP firmy,
c) adresu firmy (miasto, kod pocztowy, ulica i numer domu/lokalu).
6. Aplikacja Holiapp potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie.
7. Klient ma możliwość opłacenia zakupionego e-kursu:
a) korzystając z systemu płatności elektronicznych PayU - w przypadku zakupu kursu korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej www.holiapp.me lub poprzez sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.tcmsklep.pl;
b) korzystając z przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy numer: 47 1750 0012 0000 0000 2995 8677 (BGŻ BNP Paribas S.A.) - w przypadku zakupu kursu telefonicznego, drogą mailową lub poprzez sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.tcmsklep.pl.
8. Certyfikat w formie drukowanej jest dodatkowo płatny w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) brutto. Jest to wybór opcjonalny, który Użytkownik dokonuje przed lub po przystąpieniu do kursu online.
9. Każdy Użytkownik otrzymuje certyfikat w formie elektronicznej, za który nie jest pobierana opłata.
10. Zamówiony certyfikat wysyłany jest za pomocą przesyłki kurierskiej

§4.
Odstąpienie od umowy


1. W przypadku treści cyfrowych (e-kursów) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od zakupu e-kursu, o ile Klient nie zaczął wykonywać umowy (np. pobierać plików z serwera, odtwarzać wideo, przeglądać materiałów PDF, czy przystępować do egzaminu online). Jeśli Klient zaczął wykonywać umowę prawo do odstąpienie od umowy mu nie przysługuje (patrz art. 36 pkt 2 i art 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.]).
2. Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną i musi zostać wysłane na adres doręczeń TCM Brand Sp. z o.o.: ul. Stanisława Kmity 19, 32-083 Balice lub na adres e-mail: kontakt@tcmsklep.pl.
3. TCM Brand Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Wydawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

§5.
Reklamacje


1. Reklamacje związane z problemami technicznymi dotyczącymi e-kursów należy składać do TCM BRAND Sp. z o.o. na adres e-mail: kontakt@holiapp.me lub telefonicznie: +48 502 380 358.
2. Reklamacje związane z merytoryczną treścią e-kursów należy składać bezpośrednio do Prowadzącego dany e-kurs korzystając z adresu e-mail podanego w opisie danego e-kursu. Reklamacje można też składać pośrednio na adres e-mail: kontakt@holiapp.me bądź telefonicznie: +48 502 380 358 - wówczas TCM Brand Sp. z o.o. przekaże reklamację Prowadzącemu e-kurs.
3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji (pominięcie tych zaleceń nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji):
a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz
b) żądania Klienta, jak również
c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez holiapp.me.
4. Udzielenie odpowiedzi na reklamację następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej.

§6.
Certyfikat


1. Po ukończeniu e-kursu Klient otrzymuje certyfikat ukończenia kursu (zwany dalej Certyfikatem).
2. Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest opłacenie kursu, zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi oraz zaliczenie egzaminu w formie online.
3. E-kursy, które nie są zakończone egzaminem nie uprawniają Klienta do otrzymania Certyfikatu.
4. Każdy Klient otrzymuje Certyfikat w formie elektronicznej za który nie jest pobierana opłata.
5. Certyfikat w formie drukowanej jest dodatkowo płatny w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) brutto. Jest to wybór opcjonalny, który Użytkownik dokonuje przed lub po przystąpieniu do kursu online.

§7.
Ochrona prywatności i przetwarzanie danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest TCM BRAND Sp. z o.o. numer KRS: 0000565755, NIP: 6762490342, REGON: 361995256, ul. Grodzisko 36, 30-398 Kraków.
2. TCM Brand Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ochrony danych osobowych swoich Klientów, podczas ich obecności w Aplikacji, podczas procesu zakupu e-kursu i w trakcie przetwarzania danych w związku jego realizacją, jak również udzielaniem odpowiedzi na przesłane zapytania.
3. TCM Brand Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Zamówienia lub Usługi elektronicznej, przekazuje lub powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom wyłącznie w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi elektronicznej lub realizacji Zamówienia, w celach statystycznych oraz analitycznych, badania poziomu satysfakcji Klientów.
4. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale wymagane do zakupu e-kursu.
6. Klient ma prawo do:
a) wglądu w treść swoich danych,
b) aktualizacji lub korekty swoich danych,
c) usunięcia swoich danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) przeniesienia swoich danych.

§8.
Własność intelektualna


1. E-kursy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
2. Właścicielem praw autorskich do e-kursów jest TCM Brand Sp. z o.o.
3. Każdy z Prowadzących e-kurs oświadcza, że prowadzony przez niego e-kurs nie narusza praw autorskich, ani innych praw majątkowych osób trzecich i jako taki może być opublikowany przez TCM Brand Sp. z o.o..
4. TCM Brand Sp. z o.o. udziela prawa do korzystania z e-kursu, tzn. oglądania materiałów wideo oraz pobierania materiałów PDF, wyłącznie nabywcy e-kursu. Zabrania się udostępniać e-kurs osobom trzecim. Zabrania się udzielać dostępu do konta osobom trzecim. Zabrania się wykonywać publiczne pokazy lub wyświetlenia e-kursów bez pisemnej zgody TCM Brand Sp. z o.o.
5. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów lub ich fragmentów, publikowanych na stronie internetowej www.holiapp.me oraz udostępnianych w ramach e-kursów materiałów wideo, audio oraz materiałów szkoleniowych w formie plików PDF bez pisemnej zgody TCM Brand sp. z o.o.

§9.
Odpowiedzialność za wartość merytoryczną e-kursów


1. Wyłączną odpowiedzialność za rzetelność i wartość merytoryczną wiedzy przekazywanej w trakcie E-kursów wideo ponosi Prowadzący e-kurs.
2. Prowadzący e-kurs odpowiada za to, by e-kurs nie naruszał praw autorskich ani innych praw majątkowych osób trzecich.
3. Wszelkie pytania lub zażalenia związane z wiedzą przekazywaną w trakcie e-kursu należy kierować na adres mailowy Prowadzącego e-kurs, który można znaleźć w zakładce „Masz pytanie?” na podstronie danego e-kursu.
4. Zastosowanie wiedzy wyniesionej z e-kursu nie może zastępować fachowej opieki medycznej. Nie powinno się wprowadzać żadnych zmian w sposobie odżywiania czy aktywności fizycznej bez konsultacji z lekarzem w szczególności jeśli leczysz się z powodu chorób układu krążenia, podwyższonego ciśnienia krwi czy cukrzycy. Wydawca i Prowadzący e-kurs sugerują kontakt z lekarzem w związku z wszelkimi problemami zdrowotnymi, leczeniem lub ustalaniem niezbędnego zakresu opieki medycznej. Wydawca i Prowadzący e-kurs nie odpowiadają za niekorzystne skutki, jakie mogą się pojawić w konsekwencji skorzystania z rad czy informacji omawianych lub sugerowanych w trakcie e-kursu.

§10.
Postanowienia końcowe


1. Holiapp.me zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, zgonie z obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa.
2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W przypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); dla umów zawartych z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.05.2019 r.
6. Klient kupując e-kurs akceptuje Regulamin.

Korzystamy z plików cookies, aby dostosować naszą stronę do Twoich potrzeb! Kontynuując wyrażasz na to zgodę, ale jeśli chcesz możesz zmienić ustawienia plików cookies

X