holiapp

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI INTERNETOWEJ, OGÓLNE
WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW ORAZ
ŚWIADCZENIA USŁUG, W TYM
USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ HOLIAPP.MENiniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej, ogólne warunki zawierania umów, zasady oraz sposób świadczenia usług, w tym usług drogą elektroniczną przez TCM BRAND Sp. z o.o., zwana dalej „Holiapp.me”, za pośrednictwem aplikacji internetowej https://holiapp.me/, zwana dalej „Aplikacją”.§1
INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem aplikacji internetowej prowadzonej w domenie internetowej https://holiapp.me/ jest TCM BRAND Sp. z o.o. ul. Grodzisko 36, 30-398 Kraków, woj. małopolskie, adres korespondencyjny: ul. Stanisława Kmity 19, 32-083 Balice, NIP: 6762490342, REGON: 361995256, KRS: 0000565755 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście w Krakowie IX Wydział Gospodarczy, adres poczty elektronicznej: holiapp@holiapp.me.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i klientów niebędących konsumentami korzystających z Aplikacji.
3. Definicje:
1) Holiapp.me – właściciel Aplikacji określony w §1 ust. 1;
2) Aplikacja – platforma internetowa funkcjonująca w domenie https://holiapp.me/;
3) Regulamin – dokument określający zasady korzystania z Aplikacji, ogólne warunki zawierania umów, zasady oraz sposób świadczenia usług, w tym usług drogą elektroniczną przez Holiapp.me;
4) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
5) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Holiapp.me oraz korzysta lub zamierzająca korzystać z co najmniej jednej Usługi elektronicznej;
6) Kodeks cywilny - Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
7) Formularz rejestracji - formularz dostępny w Aplikacji umożliwiający utworzenie Konta;
8) Konto - Usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta. Klient z chwilą utworzenia Konta staje się jedynym właścicielem danych dostępowych do Konta;
9) Kurs – szkolenie lub kurs będący przedmiotem umowy o świadczenie usług pomiędzy Klientem a Organizatorem kursu;
10) E-Kurs - kurs w formie materiał wideo dostępnego online na stronie Aplikacji dla Klientów po dokonaniu o
10) Organizator Kursu – podmiot odpowiedzialny za organizację kursu lub szkolenia;
11) Organizator E-Kursu - osoba fizyczna współtworząca z Holiapp.me E-kurs wideo dostępny online do kupienia w Aplikacji. Organizator E-Kursu odpowiada za rzetelność i wartość merytoryczną wiedzy i umiejętności przekazywanych w trakcie E-kursu.
11) Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie usług zawierana albo zawarta między Klientem a Organizatorem, za pośrednictwem Aplikacji;
12) Umowa o świadczenie usług elektronicznych – umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana albo zawarta między Klientem a Holiapp.me, za pośrednictwem Aplikacji;
13) Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Holiapp.me na rzecz Klienta za pośrednictwem Aplikacji;
14) Ustawa o Prawach Konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.);
15) Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji;
16) Panel Klienta – obszar w Aplikacji, w którym Klient po założeniu Konta może uzyskiwać informacje na temat realizowanych kursów lub szkoleń, uzyskuje dostęp do historii swoich szkoleń lub kursów, możliwości zmiany hasła, danych osobowych oraz innych informacji dodatkowych udostępnionych przez Klienta.

§2
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest TCM BRAND Sp. z o.o.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku:
a) realizacją Usługi szkolenia lub kursu stacjonarnego jest Organizator, odpowiedni dla zakupionej Usługi:
b) realizacją Usługi e-kursu wideo jest TCM BRAND Sp. z o.o.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie internetowej Aplikacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
4. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Holiapp.me ma prawo do:
a) wglądu w treść danych;
b) aktualizacji lub poprawienia danych;
c) usunięcia danych, powszechnie znane jako „prawo do bycia zapomnianym”;
d) przeniesienia danych.

§3
USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ HOLIAPP.ME

1. Holiapp.me udostępnia Klientom następujące Usługi elektroniczne:
1) Konto – założenie oraz korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnienie prawidłowymi, zgodnymi ze stanem faktycznym danymi Formularza rejestracji, (2) kliknięcie pola „Stwórz konto”. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: adres poczty elektronicznej (e-mail), hasło, imię oraz nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania z udostępnionej Usługi elektronicznej. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Usługi elektronicznej) korzystając z przycisku „Usuń konto” znajdującego się w zakładce „Mój profil” w Panelu Użytkownika („Moja przestrzeń”) lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Holiapp.me, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: holiapp@holiapp.me lub też pisemnie (korespondencyjnie) na adres: TCM BRAND Sp. z o.o., ul. Stanisława Kmity 19, 32-083 Balice.
2) E-kursy - odpłatny dostęp do materiałów wideo i materiałów dydaktycznych w formacie PDF możliwy jest po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez Klienta, który korzysta z usługi Konta - (1) kliknięcie pola „Kup E-kurs”, (2) wypełnienie prawidłowymi, zgodnymi ze stanem faktycznym danymi formularza zakupu, (3) kliknięcie pola „Kupuję i płacę”, (4) dokonanie płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych PayU. W Formularzu Zakupu niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię oraz nazwisko, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania z udostępnionej Usługi elektronicznej. Usługa świadczona jest odpłatnie, cena każdego E-Kursu podana jest  Po uiszczeniu opłaty Klient uzyskuje bezterminowy dostęp do materiałów wideo i materiałów dydaktycznych w formacie PDF składających się na dany kurs.
2. Wymagania techniczne zalecane do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Holiapp.me: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 50.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Opera w wersji 35.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 48.0. lub wyższej, Safari w wersji 10.0 lub wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików „cookies” oraz obsługi Javascript.
3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami z uwzględnieniem poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Holiapp.me oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 
§4
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KURSÓW ORAZ WARUNKI JEJ ZAWIERANIA

1. Holiapp.me nie jest stroną umów o świadczenie usług organizacji szkoleń lub kursów, zakupionych za pośrednictwem Aplikacji oraz nie gwarantuje, że Organizator jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy.
2. Przed zawarciem Umowy o świadczenie usług, Klient może skontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną, pod adresem poczty elektronicznej (e-mail) udostępnionym na wybranej stronie szkolenia lub kursu, w celu ustalenia zindywidualizowanych cech Usługi. W następstwie ustalenia zindywidualizowanych cech Usługi, Organizator może podjąć decyzję o dodaniu spersonalizowanej oferty na stronie internetowej Aplikacji oraz udostępnienia jej Klientowi, w celu zawarcia Umowy o świadczenie usług zgodnie z §3 ust. 4 Regulaminu.
3. Cena Usługi widoczna w Aplikacji podana jest w polskich złotych i zawiera podatki (cena brutto). O łącznej cenie wraz z podatkami Usług będących przedmiotem Zamówienia oraz o ewentualnych innych opłatach dodatkowych, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie internetowej Aplikacji w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową o świadczenie usług z Organizatorem.

§5
SKUTECZNA FORMA KONTAKTU

1. Holiapp.me udostępnia skuteczną formę kontaktu:
a) elektroniczna – poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej holiapp@holiapp.me;
b) pisemnie (korespondencyjnie) na adres: TCM BRAND Sp. z o.o., Grodzisko 36, 30-398 Kraków.
2. Klient po założeniu Konta dysponuje możliwością aktualizacji swoich danych poprzez przesłanie stosownego żądania na adres poczty elektronicznej (e-mail): holiapp@holiapp.me lub dokonując zmiany samodzielnie w Panelu Klienta.
3. Zgłoszenie elektroniczne dotyczące rezygnacji z Usługi elektronicznej powinno zostać wykonane z adresu poczty elektronicznej (e-mail) udostępnionego w trakcie zakładania Konta albo adresu zaktualizowanego w późniejszym czasie oraz udostępnionego w Panelu Klienta.
4. Klient dysponuje możliwością zmiany adresu poczty elektronicznej (e-mail) udostępnionego podczas zakładania Konta poprzez przesłanie żądania do Holiapp.me lub samodzielnie w Panelu Klienta.
 
§6
KOSZT, SPOSÓB I TERMIN REALIZACJI USŁUGI

1. Zasady realizacji Zamówienia, w szczególności termin, miejsce oraz czas trwania szkolenia lub kursu określa Organizator na stronie internetowej danej Usługi, udostępnionej w Aplikacji.
 
§7
REKLAMACJA USŁUG

1. Reklamacje związane z organizacją szkoleń lub kursów stacjonarnych należy składać bezpośrednio do Organizatorów.
2. Reklamacje związane z problemami technicznymi dotyczącymi E-kursów wideo należy składać do TCM BRAND Sp. z o.o. Pozostałe reklamacje związane z E-kursami wideo należy składać bezpośrednio do Organizatorów E-kursów.
3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związanie z funkcjonowaniem Aplikacji (z wyłączeniem procedury reklamacji Usług, która została przedstawiona w §7 Regulaminu) Klient ma prawo składać:
a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@holiapp.me;
b) pisemnie (korespondencyjnie) na adres: TCM BRAND Sp. z o.o., ul. Grodzisko 36, 30-398 Kraków.
4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Klienta, jak również danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Holiapp.me. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Udzielenie odpowiedzi na reklamację następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej.

§8
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
2. Klient będący konsumentem na prawo skontaktować się z Holiapp.me lub Organizatorem w celu uzyskania pomocy w zakresie skorzystania z uprawnień do pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń.
 
§9
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług (w tym usługi e-kursów), jeżeli Holiapp.me wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Holiapp.me utraci prawo odstąpienia od umowy.
2. Z zastrzeżeniem §8 ust. 1 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §8 ust. 7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług:
a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej danego Organizatora;
b) pisemnie (korespondencyjnie) na adres Organizatora.
3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) oraz dodatkowo dostępny jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umów innych, aniżeli umowa sprzedaży – od dnia zawarcia umowy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usług zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
6. Organizator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy; jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Organizatora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
§10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Holiapp.me, a w zakresie realizacji szkolenia lub kursu, również Organizator.
2. Holiapp.me dokłada wszelkich, największych starań w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ochrony danych osobowych swoich Klientów, podczas ich obecności w Aplikacji, podczas procesu składania Zamówienia i przetwarzania tych danych w związku jego realizacją, jak również udzielaniem odpowiedzi na przesłane zapytania.
3. Holiapp.me przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Zamówienia lub Usługi elektronicznej, przekazuje lub powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom wyłącznie w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi elektronicznej lub realizacji Zamówienia, w celach statystycznych oraz analitycznych, badania poziomu satysfakcji Klientów.

 §11
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ KURSÓW

1. Wyłączną odpowiedzialność za rzetelność i wartość merytoryczną wiedzy przekazywanej w trakcie E-kursów wideo ponosi Organizator e-kursu.
2. Wszelkie pytania lub zażalenia związane z wiedzą przekazywaną w trakcie e-kursu należy kierować na adres mailowy Organizatora e-kursu, który można znaleźć w zakładce „Masz pytanie?” na podstronie danego e-kursu.
3. Zastosowanie wiedzy wyniesionej z e-kursu nie może zastępować fachowej opieki medycznej. Nie powinno się wprowadzać żadnych zmian w sposobie odżywiania czy aktywności fizycznej bez konsultacji z lekarzem w szczególności jeśli leczysz się z powodu chorób układu krążenia, podwyższonego ciśnienia krwi czy cukrzycy. Wydawca i Organizator e-kursu sugerują kontakt z lekarzem w związku z wszelkimi problemami zdrowotnymi, leczeniem lub ustalaniem niezbędnego zakresu opieki medycznej. Wydawca i Organizator e-kursu nie odpowiadają za niekorzystne skutki, jakie mogą się pojawić w konsekwencji skorzystania z rad czy informacji omawianych lub sugerowanych w trakcie e-kursu.

§12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane przez Holiapp.me zawierane są w języku polskim.
2. Holiapp.me zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, zgonie z obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa.
3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W przypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); dla umów zawartych z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
Regulamin obowiązuje od 2018-09-18 r.

Korzystamy z plików cookies, aby dostosować naszą stronę do Twoich potrzeb! Kontynuując wyrażasz na to zgodę, ale jeśli chcesz możesz zmienić ustawienia plików cookies

X