holiapp

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH DLA ORGANIZATORÓW


Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez TCM BRAND Sp. z o.o. wobec Organizatorów.

§1
INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem aplikacji internetowej prowadzonej w domenie internetowej https://holiapp.me/ jest TCM BRAND Sp. z o.o. ul. Grodzisko 36, 30-398 Kraków, woj. małopolskie, NIP: 6762490342, REGON: 361995256, KRS: 0000565755 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście w Krakowie IX Wydział Gospodarczy, adres poczty elektronicznej: holiapp@holiapp.me.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest TCM BRAND Sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności i Bezpieczeństwa opublikowanej na stronie internetowej Aplikacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Holiapp.me ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji lub poprawienia; prawo do usunięcia danych, powszechnie znane jako „prawo do bycia zapomnianym”; prawo do przeniesienia danych.
4. Definicje:
Holiapp.me – właściciel Aplikacji określony w §1 ust. 1;
Aplikacja – platforma internetowa funkcjonująca w domenie https://holiapp.me/;
Regulamin – dokument określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatorów;
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Kodeks cywilny - Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
Formularz rejestracji - formularz dostępny w Aplikacji umożliwiający utworzenie Konta;
Konto - Usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Organizatora. Organizator z chwilą utworzenia Konta staje się jedynym właścicielem danych dostępowych do Konta;
Usługa – szkolenie lub kurs, albo inna działalność usługowa będąca przedmiotem Umowy o świadczenie usług pomiędzy Klientem a Organizatorem;
Organizator – podmiot odpowiedzialny za organizację kursu lub szkolenia;
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Holiapp.me oraz korzysta lub zamierzająca korzystać z co najmniej jednej Usługi elektronicznej;
Umowa o świadczenie usług elektronicznych – umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana albo zawarta między Organizatorem a Holiapp.me, za pośrednictwem Aplikacji;
Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Holiapp.me na rzecz Organizatora, za pośrednictwem Aplikacji;
Zamówienie - oświadczenie woli Organizatora składane za pomocą Formularza usług i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług elektronicznych z Organizatorem na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz w ofercie udostępnionej przez Holiapp.me;
Formularz usług - usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Aplikacji umożliwiający złożenie zamówienia na dodanie oferty w Aplikacji;
Panel Organizatora – obszar w Aplikacji, w którym Organizator po założeniu Konta może uzyskiwać informacje na temat dodanych kursów lub szkoleń, uzyskuje dostęp do historii swoich szkoleń lub kursów, możliwości zmiany hasła, danych osobowych oraz innych informacji dodatkowych udostępnionych przez Organizatora.


§2
USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ HOLIAPP.ME

1. Holiapp.me udostępnia Organizatorom następujące Usługi elektroniczne:
Konto – założenie oraz korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Organizatora – (1) wypełnienie prawidłowymi, zgodnymi ze stanem faktycznym danymi Formularza rejestracji, (2) kliknięcie pola „Stwórz konto”. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Organizatora następujących danych: nazwa przedsiębiorstwa (szkoły); adres poczty elektronicznej (e-mail); telefoniczny numer kontaktowy; adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu). Organizator może uzupełnić swoje dane, o informacje dodatkowe: NIP; imię i nazwisko przedstawiciela; telefoniczny numer kontaktowy do przedstawiciela; adres poczty elektronicznej (e-mail) przedstawiciela. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania z udostępnionej Usługi elektronicznej. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Organizator ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta (rezygnacji z Usługi elektronicznej) poprzez wysłanie stosownego żądania do Holiapp.me, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: holiapp@holiapp.me lub też pisemnie (korespondencyjnie) na adres: TCM BRAND Sp. z o.o., ul. Grodzisko 36, 30-398 Kraków.
Formularz zapytania – każdy formularz kontaktowy udostępniony w Aplikacji, usługa udostępniona nieodpłatnie, dająca możliwość złożenia zapytania dotyczącego oferty oraz treści udostępnionej w Aplikacji. Złożenie zapytania poprzez Formularz zapytania jest dobrowolne. W celu skorzystania z formularza należy uzupełnić wszystkie wymagane pola, tj. podać dane konieczne do wykonania Usługi elektronicznej, różne w zależności od wybranego formularza, lecz niezbędne do udzielenia stosownej odpowiedzi. Udostępnione dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką Prywatności i Bezpieczeństwa udostępnioną w Aplikacji. Korzystając z Formularza zapytania Organizator wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Wizytówka szkoły – Usługa elektroniczna, polegająca na umieszczeniu przez Organizatora w specjalnie spersonalizowanej stronie interntowej wchodzącej w skład Aplikacji, informacji nt. szkoły (przedsiębiorstwa), które Organizator reprezentuje. Usługa elektroniczna realizowana jest w sposób bezpłatny, przez czas nieokreślony.
Formularz usług – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Aplikacji umożliwiający złożenie zamówienia na dodanie oferty w Aplikacji.
Pośrednictwo w płatności – operacja polegająca na możliwości dokoania płatności przez Klienta, na rzecz Organizatora w związku z zawartą pomiędzy nimi Umową o świadczenie usług, za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24. Usługa jest płatna prowizyjnie, wyłącznie za zrealizowaną na rzecz Organizatora płatność. Wysokość prowizji określona jest w sposób stały oraz wynosi (1) 3,1% na rzecz Holiapp.me oraz (2) 1,9% na rzecz operatora płatności, wartości Umowy o świadczenie usług.
2. Wymagania techniczne zalecane do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Holiapp.me: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 50.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Opera w wersji 35.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 48.0. lub wyższej, Safari w wersji 10.0 lub wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików „cookies” oraz obsługi Javascript.
3. Organizator zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami z uwzględnieniem poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Holiapp.me oraz osób trzecich. Organizator zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Organizatora obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związanie z funkcjonowaniem Aplikacji Organizator ma prawo składać:
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@holiapp.me;
pisemnie (korespondencyjnie) na adres: TCM BRAND Sp. z o.o., ul. Grodzisko 36, 30-398 Kraków.
5. Zaleca się podanie przez Organizatora w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Organizatora, jak również danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Holiapp.me.
6. Udzielenie odpowiedzi na reklamację następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej.

§3
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH ORAZ WARUNKI JEJ ZAWIERANIA

1. Holiapp.me jest stroną Umowy o świadczenie usług elektronicznych z Organizaotrem.
2. Przed zawarciem Umowy o świadczenie usług, Klient może skontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną, pod adresem poczty elektronicznej (e-mail) udostępnionym na wybranej stronie szkolenia lub kursu, w celu ustalenia zindywidualizowanych cech Usługi. W następstwie ustalenia zindywidualizowanych cech Usługi, Organizator może podjąć decyzję o dodaniu spersonalizowanej oferty na stronie internetowej Aplikacji oraz udostępnienia jej Klientowi, w celu zawarcia Umowy o świadczenie usług zgodnie z §3 ust. 4 Regulaminu.
3. Zawarcie Umowy o świadczenie usług pomiędzy Klientem a Organizatorem następuje po uprzedniej rejestracji na szkolenie lub kurs przez Klienta za pośrednictwem Formularza kursów w Aplikacji.
4. Cena Usługi widoczna w Aplikacji podana jest w polskich złotych i zawiera podatki (cena brutto). O łącznej cenie wraz z podatkami Usług będących przedmiotem Zamówienia oraz o ewentualnych innych opłatach dodatkowych, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie internetowej Aplikacji w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową o świadczenie usług z Organizatorem.
5. Procedura zawarcia Umowy o świadczenie usług w Aplikacji za pomocą Formularza kursów: zawarcie Umowy o świadczenie usług pomiędzy Klientem a Organizatorem następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Aplikacji poprzez Formularz kursów. W następstwie złożenia Zamówienia Organizator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) udostępniony w trakcie składania Zamówienia. Wiadomość zawiera co najmniej oświadczenie Organizatora o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy o świadczenie usług. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług pomiędzy Klientem a Organizatorem.
6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy o świadczenie usług następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Aplikacji oraz przesłanie Organizatorowi wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail), o której mowa w §3 ust. 4 Regulaminu. Treść Umowy o świadczenie usług jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Holiapp.me.

§4
SKUTECZNA FORMA KONTAKTU

1. Holiapp.me udostępnia skuteczną formę kontaktu:
elektroniczna – poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej holiapp@holiapp.me;
pisemnie (korespondencyjnie) na adres: TCM BRAND Sp. z o.o., Grodzisko 36, 30-398 Kraków.
2. Organizator po założeniu Konta dysponuje możliwością aktualizacji swoich danych poprzez przesłanie stosownego żądania na adres poczty elektronicznej (e-mail): holiapp@holiapp.me lub dokonując zmiany samodzielnie w Panelu Organizatora.
3. Zgłoszenie elektroniczne dotyczące rezygnacji z Usługi elektronicznej powinno zostać wykonane z adresu poczty elektronicznej (e-mail) udostępnionego w trakcie zakładania Konta albo adresu zaktualizowanego w późniejszym czasie oraz udostępnionego w Panelu Organizatora.
4. Organizator dysponuje możliwością zmiany adresu poczty elektronicznej (e-mail) udostępnionego podczas zakładania Konta poprzez przesłanie żądania do Holiapp.me lub samodzielnie w Panelu Organizatora.

§5
KOSZT, SPOSÓB I TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Zasady realizacji Zamówienia, w szczególności termin, miejsce oraz czas trwania szkolenia lub kursu określa Organizator na stronie internetowej danej Usługi, udostępnionej w Aplikacji.

§6
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Holiapp.me przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Organizatorem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy o świadczenie usługi elektronicznej w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Organizatora żadnych roszczeń w stosunku do Holiapp.me.
3. Holiapp.me ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Organizatora sposobu płatności.
4. Zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Holiapp.me z tytułu rękojmi za wykonanie Usługi elektronicznej wobec Organizatora zostaje wyłączona.
5. Holiapp.me może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie Organizatorowi stosownego oświadczenia.
6. Odpowiedzialność Holiapp.me w stosunku do Organizatora, bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do kwoty jednego tysiąca złotych. Holiapp.me ponosi odpowiedzialność w stosunku do Organizatora tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy o świadczenie usługi elektronicznej i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do niego.
7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Holiapp.me a Organizatorem zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Holiapp.me.

§7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Holiapp.me.
2. Holiapp.me dokłada wszelkich, największych starań w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ochrony danych osobowych Organizatorów, podczas ich obecności w Aplikacji i przetwarzania danych.
3. Holiapp.me przetwarza dane osobowe Organizatorów wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi elektronicznej, przekazuje lub powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom wyłącznie w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi elektronicznej, w celach statystycznych oraz analitycznych, badania poziomu satysfakcji Organizatorów.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane przez Holiapp.me zawierane są w języku polskim.
2. Holiapp.me zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, zgonie z obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa.
3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Organizatora, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Organizator został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin obowiązuje od 2018-09-26 r.

Korzystamy z plików cookies, aby dostosować naszą stronę do Twoich potrzeb! Kontynuując wyrażasz na to zgodę, ale jeśli chcesz możesz zmienić ustawienia plików cookies

X